Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

My, SBD Africa, s. r. o., (provozovatel obchodu "Africoffee.cz") zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). V tomto dokumentu Vám poskytujeme podrobnosti o zpracování Vašich osobních údajů a informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů v naší společnosti, a to pro veškeré účely a právní základy, pro které a na jejichž základě Vaše osobní údaje zpracováváme.

I. Totožnost a kontaktní údaje správce

1. Jako SBD Africa, s. r. o., se sídlem v České republice, Květinová 326/7, Rudolfov, PSČ 37371, IČO:05000645 jsme správcem Vašich osobních údajů (dále jen „Správce“, příp. „my“).

2. Naše adresa pro doručování je Květinová 326/7, Rudolfov, PSČ 37371 Česká republika, adresa elektronické pošty eshop@africoffee.cz, telefonní číslo +420 704 108 696, ID datové schránky gkwtxq8.

II. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

1. Pokud si u nás objednáte zboží či služby, je právním základem zpracování Vašich osobních údajů skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

a.) splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,

b.) splnění právních povinností, které se na Správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených Správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

c.) účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

a.) plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností Správcem,

b.) zasílání obchodních sdělení Správcem vůči Vaší osobě ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o některých službách informační společnosti“), a činění jiných marketingových aktivit Správcem vůči Vaší osobě.

3. Pokud vyjádříte souhlas se zasíláním obchodních sdělení,

a.) je právním základem zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas dávaný tímto Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení,

b.) účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení Správcem vůči Vaší osobě ve smyslu Zákona o některých službách informační společnosti, a činění jiných marketingových aktivit Správcem vůči Vaší osobě.

4. Pokud jste vyjádřil(a) souhlas se zasíláním obchodních sdělení před uvedením první verze tohoto dokumentu (čl. VII. odst. 5. tohoto dokumentu),

a.) je právním základem zpracování Vašich osobních údajů skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení,

b.) účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení Správcem vůči Vaší osobě ve smyslu Zákona o některých službách informační společnosti.

III. Oprávněné zájmy Správce

1. Naším oprávněným zájmem je v některých případech uvedených v čl. II. tohoto dokumentu zasílání obchodních sdělení Vaší osobě ve smyslu Zákona o některých službách informační společnosti a činění jiných marketingových aktivit Správcem vůči Vaší osobě.

2. Pro stanovení legitimity tohoto oprávněného zájmu, a to zejména zjištění, zda před ním nemají přednost Vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů, jsme provedli posouzení vyváženosti, jehož obsah si můžete vyžádat.

3. Za rozhodující aspekty výše zmíněného posouzení vyváženosti, prokazujícího náš oprávněný zájem, lze považovat zejména skutečnost, že:

a.) jste nám udělil(a) souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vaší osobě podle ustanovení § 7 odst. 2 Zákona o některých službách informační společnosti či jste naším zákazníkem ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 Zákona o některých službách informační společnosti,

b.) při zasílání obchodních sdělení dodržujeme obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení § 7 Zákona o některých službách informační společnosti, např. že Vám umožňujeme jednoduše odmítnout další zasílání obchodních sdělení Vaší osobě,

c.) bod 47 Nařízení mimo jiné uvádí, že „zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.“

IV. Další příjemci osobních údajů

1. Mezi další kategorie příjemců osobních údajů patří zejména následující typy společností, které pro nás zajišťují služby:

a.) přepravní společnosti,

b.) společnosti zajišťující provádění platebních transakcí,

c.) účetní společnosti,

d.) marketingové společnosti,

e.) společnosti zajišťující webový hosting a IT služby.

2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

3. Osobní údaje předáváme také do třetích zemí, v rámci nichž existují rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně pro každou takovou jednotlivou zemi.

V. Doba uložení osobních údajů

1. Vaše osobní údaje pro účely dle čl. II. odst. 1.a.) tohoto dokumentu budeme ukládat po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Tato doba je s ohledem na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, stanovena na 10 let, počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém vyřídíme Vaši objednávku.

2. Vaše osobní údaje získané pro ostatní účely budeme ukládat pod dobu aktivního používání s nimi souvisejících služeb (např. správa uživatelského účtu, příjem obchodních sdělení, apod.) a po dobu 5 let od jejich posledního využití z důvodu umožnění jednoduchého obnovení jejich využívání, nejdéle však do vznesení námitky či Vašeho obdobného požadavku proti zpracování osobních údajů, včetně uplatnění práva na výmaz Vašich osobních údajů.

VI. Práva subjektu údajů

1. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo:

a.) požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,

b.) vznést námitku proti zpracování,

c.) na přenositelnost údajů,

d.) podat stížnost u dozorového úřadu,

e.) kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný Správci, je-li zpracování na takovém souhlasu založeno, čímž však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu; souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru obchodních sdělení v každém takovém obchodním sdělení, případě prostřednictvím jakéhokoliv z kontaktů (např. e-mail, telefon), které jsou uvedeny na našich webových stránkách. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji z naší strany splnit.

VII. Platnost a změny informací o zpracování osobních údajů

1. Tento dokument budeme průběžně aktualizovat, abychom Vám veškeré informace poskytovali maximálně přesně, transparentně a pochopitelně a stejně tak, aby zohledňoval případné změny v našich postupech a aktualizaci právních předpisů.

2. U každé nové verze Vás stručně seznámíme s tím, co jsme v tomto dokumentu změnili.

3. Veškeré předchozí verze tohoto dokumentu budeme archivovat a na vyžádání Vám je zpřístupníme, pokud k tomu budete mít důvod, tedy pokud se Vás některá z předchozích verzí týkala. 4. O případných významnějších změnách tohoto dokumentu Vás budeme informovat oznámením na našich webových stránkách, případně v patičce obchodních sdělení.

5. Tento dokument je verzí č. 1 a zveřejnili jsme jej 12. února 2019.